امروز : ۳۱شهریور ماه ۱۳۹۸
ساعت : ۱۹:۵۰


ورودی مدارس پسرانه خاتم الانبیا (ص) - پایه هفتم / 99-98

 • آزمون ورودی پسرانه خاتم الانبیا(ص) - پایه هفتم
  • شروع ثبت نام داوطلب از تاریخ : 1397/12/01   ساعت : 10:00   و پایـان در تـاریخ : 1398/03/20   ساعت : 08:00
  • پیگیری وضعیت ثبت نام پیگیری وضعیت ثبت نام


ورودی مدارس پسرانه خاتم الانبیا (ص) - پایه دهم / 99-98

 • آزمون ورودی پسرانه خاتم الانبیا(ص) - پایه دهم
  • شروع ثبت نام داوطلب از تاریخ : 1397/12/01   ساعت : 10:00   و پایـان در تـاریخ : 1398/02/28   ساعت : 15:00
  • پیگیری وضعیت ثبت نام پیگیری وضعیت ثبت نام


ورودی مدارس دخترانه ریحانه النبی (س) - پایه هفتم / 99-98

 • آزمون ورودی دخترانه ریحانه النبی(س) - پایه هفتم
  • شروع ثبت نام داوطلب از تاریخ : 1397/12/01   ساعت : 10:00   و پایـان در تـاریخ : 1398/03/20   ساعت : 08:00
  • پیگیری وضعیت ثبت نام پیگیری وضعیت ثبت نام


ورودی مدارس دخترانه ریحانه النبی (س) - پایه دهم / 99-98

 • آزمون ورودی دخترانه ریحانه النبی(س) - پایه دهم
  • شروع ثبت نام داوطلب از تاریخ : 1397/12/01   ساعت : 10:00   و پایـان در تـاریخ : 1398/02/28   ساعت : 15:00
  • پیگیری وضعیت ثبت نام پیگیری وضعیت ثبت نام